گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1395
تاریخ ثبت 1439/02/15
احکام غسل نوزاد

آیا نوزاد را همان بدو تولد غسل مولود می دهند یا بعد از 7 یا 10 روز خواهشمند است که ترتیب درست را شرح بفرمایید.
وهمچنین نوزاد بعد از چهل روز باید غسل داده شود؟
هو العلیم
مستحب است همان بدو تولد غسل داده شود.