گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1396
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا نجاست فرش توسط قال شویی ها پاک می شود؟

آیا نجاست قالی توسط قال شویی ها پاک می شود؟
هو العلیم
انشاء اللَه پاک است .