گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1399
تاریخ ثبت 1439/02/15
تطهیرتابش آفتاب از پشت شیشه رفلکس

در تطهیر با آفتاب شیشه های رفلکس و آینه ای مانع عبور آفتاب هستند یا نه ؟
هوالعلیم
بلی باید خود آفتاب بر شیئ بتابد.