گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1401
تاریخ ثبت 1439/02/15
تیمم بدل از غسل

سلام
اگر کسی عمدا غسل جنابت را به تعویق بیاندازد تا جایی که وقت تنگ شود و تیمم بدل از آن کند، آیا با آن تیمم روزه اش صحیح است؟ آیا بعدا برای نماز باید غسل کند؟
ممنون
هو العلیم
باید آن روز را روزه بگیرد و یک روز پس از ماه رمضان نیز قضا کند و باید برای نماز غسل کند.