گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1402
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنابت

با سلام
گاهی در فکر فرو میروم که زانو هایم کمی سست میشود نمیدانم از من با این فکرها منی خارج میشود یا نه؟ فقط تنها مشکلم این است که کمی زانوهایم سست میشود ؟ آیا غسل بر من واجب میشود؟ آیا روزه ام باطل است؟
هوالعلیم
غسل واجب نمی شود.