گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1406
تاریخ ثبت 1439/02/15
جنب شدن درخواب بدون تحریک آگاهانه وغیر اگاهانه

من میخواستم بدانم حکم ارضا شدن در خواب بدون تحریک آگاهانه و... چیست البته اگر در روز ارضا شده باشید و غسل جنابت هم کرده باشید؟ در نبود آب چطور؟
هوالعلیم
اگر پس از تحریک احساس احتلام کردید باید غسل کنید و إلّا خیر.