گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1408
تاریخ ثبت 1439/02/15
طهارت لباس

با سلام چنانچه در بین لباسهای شسته شده در لباس شویی لباسی به اندازه عدس لکه خونی حاصل از جوش یا دمل داشته و بعد از شستشو هم رنگ آن مشخص باشد تکلیف لباسهای همراه آن چیست؟لباس شویی هم آیا نجس شده است؟
هو العلیم
همه پاک است.