گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1409
تاریخ ثبت 1439/02/15
طهارت و نجاست

با سلام مشکلی دارم که جواب آن تقریبا سرنوشت مرا تعیین میکند.در خانۀ ما چندین فرش هست که بعضا لکۀ نجاستی مثل خون در تعدادی از آن ها وجود دارد. سالی دوبار این فرشها با دستگاه بخار که به واسطۀ قدرت بخار هر لکه ای و عین نجاستی را پاک میکند و به پارچه ای جذب میکند. ولی فرش را خیس نمیکند آیا وقتی با این دستگاهی که طرز کار آن توصیف شد نجاست از فرشی به فرش دیگر منتقل میشود.؟
هوالعلیم
نجاست منتقل نمی شود.