گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1411
تاریخ ثبت 1439/02/15
اغسال مستحبی برای کودکان

ضمن تشکر از مسئولین محترم پرتال متقین و با تشکر از حضرت آیت اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی نظر ایشان در مورد غسل جمعه و بطور کلی غسلهای مستحبی برای نوزادان و کودکان چیست و آیا همان اثری را که برای افراد بالغ دارد برای کودکان نیز مترتّب میباشد. با احترام و تشکر مجدّد.
هوالعلیم
بسیار ممدوح و پسندیده است و آثار خویش را بر آنان می گذارد.