گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1416
تاریخ ثبت 1439/02/15
در مورد غسل جبیره ای

به علت جراحی بینی، بینی ام باید به مدت دو ماه چسب زده شود در مورد وضو و غسل چه باید بکنم زیرا برداشت چسب مشکل و شکل بینی را عوض می کند؟
هوالعلیم
وضوی جبیره کنید یعنی از روی همان چسب وضو بگیرید.