گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1417
تاریخ ثبت 1439/02/15
زمان غسل جمعه

سلام زمان غسل جمعه کی میباشد؟(دقیقا)
هوالعلیم
از اول طلوع فجر تا اذان ظهر