گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1419
تاریخ ثبت 1439/02/15
شک بعد از محل در انجام غسل

کسی که بر او غسل واجب شده و به این نیت حمام میرود و بعد از چند روز شک میکند که آ یا غسل کرده بود یا نه تکلیف اوچست؟
هو العالم نباید به شک خود ترتیب اثر دهد و بنا را بر انجام غسل بگذارد