گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1420
تاریخ ثبت 1439/02/15
شک در جنابت

من گاهی وقت به فکر صحنه های شهوت انگیز میافتم بدون اینکه بدنم سست شود و بدون جهش آب از بدنم خارج میشود به مقدار کم آیا این منی است و آیا غسل برمن واجب میشود؟
لطفا جواب را به ایمیلم هم ارسال نمایید
هوالعلیم
خیر غسل واجب نمی شود.