گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1421
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم جواز تیمم در صورت حیاء از انجام غسل جنابت

درصورتي که شخص متأهل مستقل نباشد و با خانواده مانند پدر و مادر و خواهر زندگي کند و امکان غسل بنابر رعايت حيا نيمه شب ميسر نباشد آيا تيمم جايز است ؟
هو العالم. خیر.