گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1422
تاریخ ثبت 1439/02/15
عدم نیاز استحمام پیش از غسل

با سلام آیا برای غسل کردن قبلش باید حمام کرد و خودراشست؟ اگر بدن تمییز باشد چی?
هوالعلیم
نیازی نیست.