گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1423
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل

سلام غسل جنابت را چطور میشود انجام داد وقتی که انگشت پا زخم باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد؟
هوالعلیم
باید با پارچه یا نایلونی روی آن را بست و اگر مشکل است تیمّم نمود.