گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1424
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل ارتماسی در استخر کلردار

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم غسل ارتماسی در استخر کلردار صحیح است؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
إشکالی ندارد.