گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1426
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جمعه

با سلام
آیا غسل جمعه کفایت از وضو می کند.؟
قضاء غسل جمعه را تا زمانی می شود انجام داد و آیا قضاء آن کفایت از وضو می کند؟
هو العاام
1 بلی
2 تا فردا شب می توان انجام داد ولی کفایت از وضو نمی کند.