گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1428
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسل جنابت

من تازه فهمیدم غسل جنابت را اما هنوز کامل اطلاع ندارم.یه جا خوندم بعد ازنزدیکی میتوان وضو گرفت درسته وچرا؟
هوالعلیم.
به واسطهی نزدیکی غسل واجب میشود ولی اگر انسان به دلایلی نتواند غسل کند، میتواند عجالتاً وضو بگیرد تا بعد غسل کند.