گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1433
تاریخ ثبت 1439/02/15
غسلهایی که کفایت از وضو می کند

در غسلهای واجب و مستحب بغیر از غسل جنابت آیا لازم است انسان بعد از غسل وضو هم بگیرد؟
بسم اللَه الرحمن الرحیم
در غسلهای واجب مثل حیض و نفاس و استحاضه و مسّ میت وضو لازم است ولیکن در غسلهای مستحبه مثل جمعه و غیره وضو لازم نیست.