گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1434
تاریخ ثبت 1439/02/15
قضا غسل جمعه

سلام علیکم غسل جمعه در بعد از ظهر روز جمعه به نیت قضا باید انجام شود؟
هوالعلیم
بلی