گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1436
تاریخ ثبت 1439/02/15
کفایت انجام غسل واحد با چندین نیت

آیا با چندین نیّت میشود یکبار غسل انجام داد؟
هوالعالم
بلی.