گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1439
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت وجوب غسل جنابت

سلام اگر زن در ملاعبه لذت نبرد آيا غسل جنابت بر او واجب است؟
هو العلیم
غسل جنابت چه با لذت باشد یا نباشد مترتب بر اموری است:
اول:دخول
دوم: احتلام در خواب و نیز انزال در زن به نحوی که زن کاملا آثار ارضاء را در خود احساس کند و در غیر این سه صورت غسل واجب نیست.