گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1442
تاریخ ثبت 1439/02/15
نماز عیدین، غسل مسّ میت

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1) نماز عيد فطر و قربان كه مستحبي ميباشند را ميشود به جماعت خواند؟
2) كسي كه به ميّتي دست زده و غسل مس ميّت نكرده، اگر كسي به اين فرد غسل مسّ ميّت نكرده دست بزند، او هم بايد غسل كند؟
3) آيا با اين فرد غسل مسّ ميّت نكرده ميشود نزديكي كرد؟ باتشکر فراوان.
هوالعلیم
1 بلی
2 خیر
3 اشکال ندارد.