گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1443
تاریخ ثبت 1439/02/15
وجوب غسل جنابت در بانوان

غسل جنابت درزنان درحالت کمی امیزش واجب است؟
هوالعلیم.
بلی.