گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1445
تاریخ ثبت 1439/02/15
تحرک عضو درهنگام وضو

سلام هنگام وضو ی دست،دست وضو دهنده تحرک اصلی را دارد ولی دست وضو شده هم مقداری تکان میخورد. این وضو صحیح است؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.