گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1450
تاریخ ثبت 1439/02/15
دوام طهارت در صورت شک در حدث

اگر شک دارید که باد شکم خارج شده یا بسیار بسیار ناچیز باشد که شمارا به شک اندازد حکم چیست?
هو العلیم
در این صورت حدثی اتفاق نیفتاده و شخص بر طهارت خویش باقی است.