گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1451
تاریخ ثبت 1439/02/15
كاشت ناخن

سلام عليكم سؤالي كه در رابطه با كاشت ناخن شده و دالّ بر صحّت غسل با آن ميباشد اين سؤال مطرح ميشود كه با توجه به اينكه ناخن در اين حالت روي ناخن اصلي ميچسبد و در واقع جرمي روي ناخن ميباشد آيا لاك نيز شامل همين حكم ميشود و آيا ناخن جزء اعضاي وضو و غسل نميباشد؟
هوالعلیم
لاک با کاشت ناخن فرق می کند و باید هنگام وضوء پاک شود.