گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1453
تاریخ ثبت 1439/02/15
کاشت ناخن مصنوعی

اگر تاخن کاشتیم وضو و غسل به چه صورت هست؟یااشکال ندارد ناخن بکاریم؟
هوالعلیم
اشکال ندارد.