گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1454
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیت وضوء با دست زخمی

کف دستم زخم شده چگونه وضو بگیرم؟ آب برای زخم مضر است تیمم هم کنم خاک به زخم میخورد و ممکن است عفونت کند؟
هوالعلیم
دست خود را با دستمال یا نایلون بپوشانید و بعد وضوء یا تیمّم کنید.