گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1456
تاریخ ثبت 1439/02/15
نحوه وضوء گرفتن با دست گچ گرفته

سلام وقتی دست در گچ باشد چگونه می شود غسل انجام داد؟
هوالعلیم
یک پارچه روی آن کشیده شود و غسل بر روی آن واقع شود در صورت عسر تیمّم باید کرد.