گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1462
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت عدم جواز ازدواج با دو خواهر

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آيا علّت حرمت جمع بين دو خواهر اين است كه كدورت بين دو خواهر ايجاد نشود؟ باتشکرفراوان.
هوالعلیم
در منابع اسلامی علّت این مسئله ذکر نشده است و کدورت نمی تواند علّت باشد زیرا این مسئله در موارد دیگر هم ممکن است بوجود آید.