گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1464
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهده تصاویر مبتذل

اگر انسان در هنگام نگاه کردن فیلم یا عکس مبتذل از او منی خارج شود آیا این اتفاق حکم استمنا دارد؟
هوالعلیم
نباید به فیلم یا عکس نگاه کند ولی این استمناء نمی‌باشد.