گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1469
تاریخ ثبت 1439/02/15
مشاهده زنان بی حجاب در فیلم

باسلام آیادیدن فیلم های خارجی که درآن هازنان بی حجاب وجوددارداشکالی داردیاخیر
هوالعلیم
دیدن زن بیحجاب اشکال دارد.