گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1477
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم دست روی قرآن گذاشتن

سلام علیکم. اگردست روی قران بگذاری و قسم بخوری که کاری را انجام بدهی اما آن را انجام ندهی بایدکفّاره داد؟ برای بخشش خدا از قسمی که خوردم چه باید انجام دهم؟
هوالعلیم
دست روی قرآن گذاشتن قسم نیست گر چه مخالفت با آن گناه دارد و حرام است ولی کفّاره ندارد.