گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1479
تاریخ ثبت 1439/02/15
سوگند به قرآن برای ترک گناه

من به خودارضائی مبتلا شده ام برای اینکه ترک کنم به قران قسم خوردم که یا قران! یاخودارضائی! آیا گناه بزرگی انجام داده ام؟
هوالعلیم
خیر