گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1480
تاریخ ثبت 1439/02/15
شکستن قسم به خدا

باسلام. من چند بار شده که قسم به خدا را شکستم .برای توبه باید چکار کنم؟
هوالعلیم
سعی کنید تکرار نکنید.