گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1483
تاریخ ثبت 1439/02/15
بازی منچ

با سلام خدمت استاد سید محمد محسن حسینی طهرانی آیا بازیهایی مانند منچ که مخصوص کودکان است ودارای تاس میباشد اشکال دارد؟ 2) بازی دوز چگونه است؟
هوالعلیم
هربازی که وسیله برای قمار بازی به حساب آید گرچه در او شرط بندی نباشد حرام است .منچ از این قبیل می باشد مثل شطرنج ونرد.اما بازی دوم خیر اشکالی ندارد.