گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1484
تاریخ ثبت 1439/02/15
بازیهای رایانه ای با پاسور

بازی با پاسور با رایانه و به تنهایی چه حکمی دارد ؟
هوالعلیم
حرام است.