گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1486
تاریخ ثبت 1439/02/15
تخته نرد

آیا تخته نرد وسیله قمار است؟
هوالعلیم
بلی