گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1489
تاریخ ثبت 1439/02/15
حکم شطرنج ، تخته نرد و پاسور

سالها پیش شطرنج حرام بود! با فتوی آقای خمینی حلال شد . بیلیارد حرام بود ! با فتوای حکومتی حلال شد. این اتفاق در خصوص بسیاری بازیها و سرگرمی ها در سالهای اخیر اتفاق افتاده ! در برخی دانشگاه ها با فتوی ی نماینده شرع در دانشگاه پاسور و ... هم حلال شده . !
1 آیا به نظر شما این بازیها حلال است ؟
2 این احکام حکومتی ریشه فقهی دارد یا سیاسی و آرام کردن جو برای تداوم حکومت شرعی و ... می باشد ؟
3 این قبیل احکام در خصوص مسائل دیگر مانند گوشت خوک و کوسه و ... هم صادر می شود . ! آیا اعتبار شرعی هم دارد ، یا حکایت برگزاری نماز جمعه در چهارشنبه است ؟
هوالعلیم
1 تمام این بازیها حرام می باشد .
2 بنده اطلاعی ندارم.
3 اطلاعی ندارم.