گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1499
تاریخ ثبت 1439/02/15
پیدا کردن

من یک گوشواره طلا پیدا کرده ام اگر نتوانم صاحب آن را پیدا کنم چکار باید کرد؟
هوالعلیم
به فقیر بدهید.