گروه پرسش قرآن وتفسیر
کدرهگیری 15
تاریخ ثبت 1439/02/15
تاثیر آراء مفسرین در تفسیر قرآن

آيا آراء و انديشه هاي مفسر در تفسير قرآن نقش دارد ؟
هوالعلیم
قطعا.