گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1500
تاریخ ثبت 1439/02/15
کلمه شهادتین

بسمه تعالی
کلمه شهادتین جهت تلقین شخص در حالت احتضار چگونه است بصورت کامل؟و اینکه شهادت به 14معصوم هم شامل میشود؟
هوالعلیم
همین شهادتین در اذان و اقامه است.