گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1501
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا خود ارضایی گناه دارد؟

خود ارضایی آیا گناه دارد؟
هوالعلیم
بلی