گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1503
تاریخ ثبت 1439/02/15
استمناء

آیا اگر کسی از قصد به همسرش فکر کند تا این که موجب انزال شود اشکال دارد؟
هوالعلیم
حرام است.