گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1504
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا استفاده از هرچیزی که برای بدن ضرر دارد حرام است؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آیا این استدلال صحیح است؟هرچه برای بدن ضرر دارد، حرام است. نوشابه و پفک برای بدن ضرر دارند. در نتیجه نوشابه و پفک حرامند.
الف) آیا این استدلال صحیح می باشد؟ ب)آیا شما حکم به حرمت نوشابه و پفک می کنید؟ ج) اگر گاهی اوقات اینها و امثال اینها را بخوریم مرتکب حرام شده ایم؟
شکرا جزیلا.
هو العلیم
چنانچه ضرر به نحوی باشد که از جهت عرف، عقلاء ترک آنرا لازم می دانند، بلی حرام است. و مصادیق فوق باید بر این اساس سنجیده شود.