گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1505
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا زنا با زن غیر مسلمان معصیت دارد؟

لطفااگر ممکن است در مورد این که آیا ازدواج موقّت و زنا با زن غیر مسلمان معصیت است یا نه برایم توضیح دهید؟
هوالعلیم
زنا در هر صورت حرام است.