گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1508
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا نگاه کردن به زن غیر مسلمان جایز است؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم.سلام علیکم.
1)دیدن صورت و اجزای بدن زن نامحرم غیر مسلمان تا چه حد جایز است؟
2)آیا دیدن زن نامحرم (مسلمان و غیرمسلمان) در فیلم یا عکس با دیدن به صورت زنده تفاوت دارد؟
3)آیا آثار سوء نگاه کردن به زن مسلمان و غیرمسلمان از دیدگاه شما متفاوت است؟باتشکرفراوان.
هوالعلیم
1 جائز نیست.
2 فرقی نمی کند.
3 تفاوت ندارد.