گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1509
تاریخ ثبت 1439/02/15
پیوند برادری و خواهری بستن

آیا دوخانم و آقای متاهل که هیچ نسبتی باهم ندارند میتوانندازلحاظ شرعی بایکدیگرپیوندخواهروبرادری ببندند؟
هوالعلیم
خیر.